Nyingmaba Palyul Dhartang Buddhist Association

 © Orgyan Glorious Garden Center

         5F., No.144, Dunhuang Rd., Datong District, Taipei City 10371, Taiwan (R.O.C.)

 © Orgyan vowing Garden Center

         No.20, Henan E. 4th St., Situn District, Taichung City 40753, Taiwan (R.O.C.)

 © Orgyan Delighted Garden Center

         No.50, Lane 177, Guangsing St., Zuoying District, Kaohsiung City 81359, Taiwan (R.O.C.)

 © Orgyan Lotus Garden Center

         No.236, Jhongsing Rd., Hualien City, Hualien County 97060, Taiwan (R.O.C.)

 © Liao Chen Temple

       No.7, Jhuliao Lane, Cishan Township, Kaohsiung County 84256, Taiwan (R.O.C.)

         E-mail : admin@palyul-tarthang.org